Disclaimer

Algemeen
De site www.rodahal.nl is eigendom van de Van Melick Groep, gevestigd aan de Wiebachstraat 33, 6466 NG te Kerkrade. De Van Melick Groep is hierna verder te noemen “van Melick”. Door gebruik te maken van de sites van Van Melick gaat u akkoord met deze disclaimer.

Verwijzingen naar sites die niet door van Melick worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. van Melick staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

Gebruik van de site
Via de sites van van Melick wordt algemene informatie verstrekt over de (dochterondernemingen van) van Melick en de producten en/of diensten die zij aanbieden aanbiedt. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze sites besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan u invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op deze site in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de sites (inclusief de downloads).

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van de sites moeten wij uitsluiten. Als de op sites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de sites, de op of via de sites ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze sites te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die u op onze sites aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze sites garanderen noch ondersteunen evenmin enig product of enige dienst genoemd door derden op onze sites, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze sites erkent u ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van de pagina’s op de sites, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van van Melick, of zijn met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie hebt gevonden op één van onze sites en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op onze sites wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Wijzigingen
Van Melick behoudt zich het recht voor de informatie op de sites en deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u overigens altijd op onze sites. Deze versie dateert van Mei 2018.

Toepasselijk recht
Op deze site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenservice
Van Melick stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.
U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Van Melick Groep
Wiebachstraat 33
6466 NG Kerkrade
T +31 (0)45 – 522 92 44
M info@vanmelick.nl